Room 3-4 : Autumn in Kyoto

345 : Red turned Arashiyama Valley, Nov. 1991